Thước Đo Dầu Thủy Lực

19 Sản phẩm

Cung cấp các loại thước đo dầu thủy lực khoảng cách tâm lỗ từ 76 đến 500mm, cụ thể các kích thước thủy lực chúng tôi có bao gồm:

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 76 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-76T

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 80 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-80T

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 100 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-100T

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 125 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-125T

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 127 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-127T

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 150 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-150T

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 160 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-160T

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 200 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-200T

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 250 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-250T

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 300 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-300T

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 350 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-350T

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 400 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-400T

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 450 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-450T

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 500 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-500T