Thước Đo Dầu Thủy Lực

19 Sản phẩm

Cung cấp các loại thước đo dầu thủy lực khoảng cách tâm lỗ từ 76 đến 500mm dùng gắn trên các bình dầu thủy lực, cụ thể các kích thước thủy lực chúng tôi có bao gồm:

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 76 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-76T hoặc XYW-76

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 80 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-80T hoặc XYW-80

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 100 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-100T hoặc XYW-100

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 125 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-125T hoặc XYW-125

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 127 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-127T hoặc XYW-127

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 150 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-150T hoặc XYW-150

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 160 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-160T hoặc XYW-160

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 200 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-200T hoặc XYW-200

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 250 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-250T hoặc XYW-250

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 300 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-300T hoặc XYW300

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 350 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-350T hoặc XYW-350

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 400 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-400T hoặc XYW-400

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 450 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-450T hoặc XYW-450

– Thước đo dầu khoảng cách tâm lỗ 500 phi ốc 10 mã hiệu YWZ-500T hoặc XYW-500.